FANDOM


Ogólne Warunki Umowy


Firma OGame, z siedzibą przy Kaiserallee 41, 76133 Karlsruhe, Niemcy, zwana w dalszej częci umowy OGame, zobowiązuje wszystkich użytkowników do zaakceptowania niżej wymienionych Ogólnych Warunków Umowy (w skrócie OWU).

§1 świadczenia

I Warunki uczestnictwa

Aby uczestniczyć w OGame konieczne jest zaakceptowanie warunków użytkowania portalu. Poniższe warunki użytkowania dotyczą się szczególnie, ale nie wyłącznie, całej oferty OGame istniejącej w Internecie.


II Odpowiedzialność

OGame to bezpłatna gra, zatem nie można mieć roszczeń do dostępności serwisu. OGame nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za niedostępność gry, błędy programowe itp. Jeżeli gracz znajdzie się w niekorzystnym położeniu wynikającym z błędów serwisu, błędy oprogramowania itp., to nie ma on żadnego prawa do ponownego ustawienia posiadanych wyników i statusu jego konta w grze.


§2 Członkostwo

I Rozpoczęcie członkostwa. Po zakończonej sukcesem rejestracji konta na jednym z Universów lub forum OGame rozpoczyna się członkostwo w OGame.


II Zakończenie członkostwa przez członka

Rozpoczęte podczas rejestracji członkostwo może zostać zakończone przez członka w dowolnym czasie poprzez skasowanie jego własnego konta. Skasowanie danych może przedłużyć się w czasie z powodów technicznych. Jednak OGame nie będzie dłużej przechowywać danych użytkownika niż to konieczne technicznie (por. § 6).

III Zakończenie członkostwa przez administratora

Żaden użytkownik nie może rościć sobie prawa do uczestnictwa w OGame. Administrator zastrzega sobie prawo do skasowania lub zablokowania kont użytkowników, szczególnie wtedy, gdy dojdzie do naruszenia warunków użytkowania lub reguł OGame (upublicznione w Regułach Gry/Forum). Decyzja o skasowaniu konta użytkownika należy do zarządu projektu (gry). Sprzeciw przeciw skasowaniu konta może nastąpić tylko przez mechanizm wewnątrz OGame. Sprzeciw nie ma mocy prawnej w szczególności z powodu bezpłatnego charakteru OGame.

IV Konta finansowane całkowicie lub częściowo przez użytkownika

Jeżeli użytkownik dokonuje opłat za użytkowanie konta, to nabywa on konkretne prawa. (np. konto wolne od reklam). Użytkownik nie ma prawa do innych roszczeń niż te przewidziane umową.. Konta opłacane całkowicie lub częściowo podlegają tym samym zasadom, jakie obowiązują dla kont bezpłatnych. Użytkownik może rościć sobie prawa do zwrotu opłat, gdy członkostwo zostało zakończone OGame, ale nie było spowodowane naruszeniem zasad dobrego zachowania przez użytkownika lub innych zasad wynikających z ZG lub OWU. Każde naruszenie OWU, reguł gry lub obowiązującego prawa może spowodować takie zakończenie członkostwa.


§3 Treść/Odpowiedzialność

OGame oddało użytkownikom do dyspozycji platformę, za pomocą której mogą oni porozumiewać się miedzy sobą. Za treść komunikacji użytkownicy są osobiście odpowiedzialni. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści pornograficzne, rasistowskie, obraźliwe albo w jakikolwiek inny sposób naruszające prawo, jednak mogą one doprowadzić do natychmiastowego skasowania lub zablokowania konta użytkownika, który je publikuje.


§4 Niedozwolone zachowania

I środki manipulacyjne

Zabrania się:

a) Używania środków, mechanizmów lub programów przy połączeniu się ze stronami internetowymi OGame, które mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu stron i zmienić przebieg gry b) Używania narzędzi, których efektem pracy byłoby nadmierne obciążenie zdolności technicznych serwera. c) Blokowania, modyfikowania, usuwania i przeszkadzania treściom wysyłanym przez kierownictwo OGame, a także wszelkich innych ingerencji w funkcjonowanie i przebieg gry.

II Niedozwolone oprogramowanie

Zabrania się otwierania stron OGame za pomocą innych programów niż przeglądarki internetowe. Dotyczy to w szczególności tzw. botów, a także innych narzędzi, które symulują, zastępują lub uzupełniają interfejs strony. Ponadto zabrania się używania skryptów oraz całkowicie lub częściowo zautomatyzowanych programów, które dają użytkownikowi możliwość działania na szkodę innych graczy. Do tego zalicza się także kompletnie lub częściowo zautomatyzowane programy, które umożliwiają samoaktualizację (auto-refresh), oraz inne dodatkowe mechanizmy, które nie są zintegrowane fabrycznie z przeglądarkami internetowymi. OGame jest finansowana z reklam, dlatego też zabrania się stosowania programów powstrzymujących reklamy. Bez znaczenia jest fakt, czy reklama jest celowo powstrzymywana, czy też w wyniku standardowego ustawienia brokerów 'pop-up' w przeglądarkach.

III Logowanie bezpośrednie

Logowanie do konta użytkownika jest dozwolone tylko przez stronę startowa OGame. Automatyczne otwieranie konta, niezależnie od tego, czy strona główna jest wyświetlana czy nie, jest niedozwolone.


§5 Ograniczenia użytkowania

I Ilość użytkowanych kont przez użytkownika

Każdy użytkownik zobowiązuje się, używać za każdym razem tylko jednego konta na Universum, tak zwana wielokontowość jest zabroniona, a użytkownicy korzystający z wielu kont mogą zostać zablokowani/skasowani bez ostrzeżenia.

II Współużytkowanie konta.

Dzielenie się kontem, tzn. używanie jednego konta przez wielu graczy jest stanowczo niedozwolone.

III Zasady Gry

Szczegółowe przepisy dotyczące gry znajdują się w Zasadach Gry (ZG).

IV Blokada

Zablokowanie konta może być trwałe lub czasowe. Czas trwania blokady zależy od uznania administratora. Blokada może obowiązywać we wszystkich lub w jednym określonym obszarze działalności OGame.


§6 Ochrona danych osobowych

I Przetwarzanie danych osobowych użytkownika.

1) Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania danych użytkownika, aby nadzorować przestrzeganie OWU, Zasad Gry i obowiązującego prawa. Zachowane i przetwarzane mogą być następujące dane: adres IP, adres e-mail podany przy rejestracji i, w zależności od profilu, dowolnie wprowadzone dalsze dane użytkownika (drugi adres e-mail, numer GG, ICQ). W forum będą zapisywane podane tam w profilu dane. Wszystkie dane zostaną skasowane w przypadku usunięcia konta.

2) Administrator zastrzega sobie jednak prawo do wykorzystania powyższych danych w celach marketingowych, jaki i udostępnienia ich odpowiednim służbom w ramach ich uprawnień i zobowiązań, o ile jest to wymagane do dochodzenia interesów dostawcy gry (OGame) albo prowadzenia czynności odpowiednich władz w ramach ich uprawnień. Dane osobowe uczestników nie będą w żadnym razie przekazywane agencjom reklamowym. Użytkownik może w dowolnym czasie odmówić prawa do przetwarzania jego danych osobowych jednak ponieważ udział w grze bez podania wymaganych danych z powodów technicznych jest niemożliwy, to zalogowanie się bez podawania danych będzie niemożliwe, a konto użytkownika zostanie skasowane.


§7 Uprawnienia administratora dotyczące kont graczy I Ogólne postanowienia

Wszystkie konta, łącznie ze znajdującymi się na nich surowcami, statkami itd. są wirtualnymi przedmiotami w grze. Użytkownik nie uzyskuje prawa własności, ani żadnego innego prawa do konta, ani jego części. Wszystkie prawa do kont i ich zawartości nalezą do OGame. Żadne prawa a w szczególności prawo do wykorzystywania zawartości nie może być przeniesione na użytkownika.

II Zakazy

Bez pisemnej zgody administratora zabrania się przeniesienia praw lub przekazania konta a także przekazania niezbędnych danych umożliwiających wykorzystywanie konta osobom trzecim. Szczególnie zabrania się sprzedawania konta lub surowców lub w innych sposób pozyskiwania pieniędzy przez udostępnienie konta osobom trzecim. Zakaz ten dotyczy także upubliczniania oraz używana danych umożliwiających dostęp do konta, jak celowego omijania reguł gry i przepisów zawartych w OWU Zabronione upublicznianie, używanie, kopiowanie, opracowywanie, przerabianie, pomnażanie albo jakiekolwiek inne łamanie praw administratora. Złamanie tego przepisu będzie miało swoje konsekwencje prawne.

III Wyjątki

Dozwolone jest bezpłatne, ostateczne przekazanie konta jak i handlowanie surowcami wewnątrz Universum w stopniu, w jakim zezwalają na to reguły.


§8 Odpowiedzialność

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku użytkowania OGame. Wyjątek stanowią szkody, które zostaną spowodowane celowo, do utraty życia i zdrowia włącznie. W związku z powyższym Administrator wyraźnie ostrzega, że nadmierne granie w gry komputerowe powoduje znaczące ryzyko dla zdrowia.


§9 Klauzula zmian

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany lub rozszerzenia tych warunków użytkowania w dowolnym czasie. Taka zmiana lub uzupełnienie zostanie przedstawione na Forum OGame i stronie głównej przynajmniej na dwa tygodnie przed wejściem nowych OWU w życie.


§10 Zastosowanie obowiązującego prawa

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa niemieckiego. Właściwym sądem do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd Rejonowy administratora.